Zakład Opiekuńczo – Leczniczy


Placówka przeznaczona jest dla osób przewlekle chorych oraz osób, które przebyły leczenie szpitalne, mają ukończony proces diagnozowania leczenia i nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym są niezdolne do samoopieki oraz wymagają kontroli lekarskiej, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji, również dla osób chorych na zespoły otępienne, w tym na chorobę Alzheimera.

Zapraszamy na wirtualny spacer po obiekcie.

Celem pracy w ZOL jest podtrzymanie, a jeżeli to możliwe poprawienie sprawności i zdrowia chorego, jak też przygotowanie pacjenta i jego rodziny do powrotu do warunków domowych.

Decyzje o skierowaniu do ZOL wydaje Dyrektor Zakładu. Podanie wraz z uzasadnieniem należy złożyć w sekretariacie Szpitala Chorób Płuc i Opieka Długoterminowa im. św. Jana Pawła II w Górnie mieszczącym się w budynku nr 5.

Do przedkładanych dokumentów należy dołączyć:

  • Zgodę na potrącanie 70% dochodów za pobyt w ZOL
  • Decyzję emerytalną z ZUS, KRUS lub innej instytucji
  • Zaświadczenie lekarskie wraz z posiadanymi kartami leczenia szpitalnego lub aktualnymi badaniami podstawowymi
  • Wywiad pielęgniarki środowiskowej
  • Kwalifikację pielęgniarską w skali Barthel

Zestaw dokumentów wymaganych podczas przyjęcia do ZOL:

W przypadku pacjenta, który nie jest w stanie wyrazić świadomej zgody na umieszczenie w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym oraz nie jest ubezwłasnowolniony, konieczne jest uzyskanie postanowienia Sądu Opiekuńczego o umieszczeniu bez zgody pacjenta.

Wszelkie potrzebne informacje uzyskają Państwo kontaktując się z pracownikami naszej palcówki telefonicznie lub drogą elektroniczną:

 

Numery telefonów do oddziału:

 

ZOL I – Pawilon 10
Dyżurka pielęgniarek strona A 17 7715 300 (wew. 338)
Telefon dla pacjentów strona A 17 7715 300 (wew. 396)
Dyżurka pilęgniarek strona B 17 7715 300 (wew. 339)
Telefon dla pacjentów strona B 17 7715 300 (wew. 395)
Gabinet lekarski 17 7715 300 (wew. 340)
Pielęgniarka Oddziałowa 17 7715 300 (wew. 341)
Pielęgniarka Oddziałowa 17 7715 300 (wew. 342)
Psycholog 17 7715 300 (wew. 343)
ZOL II – Pawilon 11
Dyżurka pielęgniarek 17 7715 300 (wew. 345)
ZOL III
Dyżurka pielęgniarek 17 7715 300 (wew. 355)
Telefon dla pacjentów 17 7715 300 (wew. 397)
Gabinet Lekarski 17 7715 300 (wew. 356)
Pielęgniarka Oddziałowa 17 7715 300 (wew. 357)
ZOL IV – Pawilon 13
Dyżurka pielęgniarek 17 7715 300 (wew. 346)

Wydanie dokumentacji medycznej.

Istnieje możliwość uzyskania ksero dokumentacji medycznej z leczenia na oddziale.
Aby tego dokonać należy wypełnić poniższy wniosek i przesłać go na adres dokumentacja@gorno.eu lub dostarczyć osobiście.

Dokumentacja wydawana jest w rejestracji. Więcej informacji pod numerem 17 7715 300 (wew. 330)

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej
Pouczenie do wniosku o wydanie dokumentacji medycznej
Zwrot nadpłat
Podanie o przedłużenie pobytu