Zakład Opiekuńczo – Leczniczy


Placówka przeznaczona jest dla osób przewlekle chorych oraz osób, które przebyły leczenie szpitalne, mają ukończony proces diagnozowania leczenia i nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym są niezdolne do samoopieki oraz wymagają kontroli lekarskiej, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji, również dla osób chorych na zespoły otępienne, w tym na chorobę Alzheimera.

Zapraszamy na wirtualny spacer po obiekcie.

Celem pracy w ZOL jest podtrzymanie, a jeżeli to możliwe poprawienie sprawności i zdrowia chorego, jak też przygotowanie pacjenta i jego rodziny do powrotu do warunków domowych.

Decyzje o skierowaniu do ZOL wydaje Dyrektor Zakładu. Podanie wraz z uzasadnieniem należy złożyć w sekretariacie SPZZOZ “Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie mieszczącym się w budynku nr 5.

Do przedkładanych dokumentów należy dołączyć:

  • Zgodę na potrącanie 70% dochodów za pobyt w ZOL
  • Decyzję emerytalną z ZUS, KRUS lub innej instytucji
  • Zaświadczenie lekarskie wraz z posiadanymi kartami leczenia szpitalnego lub aktualnymi badaniami podstawowymi
  • Wywiad pielęgniarki środowiskowej
  • Kwalifikację pielęgniarską w skali Barthel

Zestaw dokumentów wymaganych podczas przyjęcia do ZOL:

W przypadku pacjenta, który nie jest w stanie wyrazić świadomej zgody na umieszczenie w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym oraz nie jest ubezwłasnowolniony, konieczne jest uzyskanie postanowienia Sądu Opiekuńczego o umieszczeniu bez zgody pacjenta.

Wszelkie potrzebne informacje uzyskają Państwo kontaktując się z pracownikami naszej palcówki telefonicznie lub drogą elektroniczną:

 

Wydanie dokumentacji medycznej.

Istnieje możliwość uzyskania ksero dokumentacji medycznej z leczenia na oddziale.
Aby tego dokonać należy wypełnić poniższy wniosek i przesłać go na adres dokumentacja@gorno.eu lub dostarczyć osobiście.

Dokumentacja wydawana jest w rejestracji. Więcej informacji pod numerem 17 7715 300 (wew. 330)

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej
Pouczenie do wniosku o wydanie dokumentacji medycznej