Informacja o przetwarzaniu danych osobowych i prawach pacjenta


W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych które ma zastosowanie od 25 maja 2018r, informuje się o przetwarzaniu danych oraz prawach z przetwarzaniem tych danych:

 1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie, ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górno, telefon 17 7715 300 (wew. 305), e-mail: biuro@gorno.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować w sprawach przetwarzania danych telefonicznie: 17 7715 300 (wew. 316) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@gorno.eu
 3. Dane osobowe są przetwarzane:
  • W celu udzielania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, na podstawie art. 9 ust.2 lit h RODO, w związku z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 o systemie informacji w ochronie zdrowia, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej.
  • Za pośrednictwem systemu monitoringu wizyjnego (wizerunek) w celu ochrony obiektu i mienia, zwiększenia bezpieczeństwa na terenie Szpitala oraz umożliwienia wykrywania zachowań szkodzących Szpitalowi lub narażających go na straty, na podstawie art. 6 ust.1 lit f RODO,
  • Na podstawie zgody (art.. 9 ust 2 lit a RODO) – wyłączenie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody
 4. Podanie danych w celu określonym w lit a jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa – nie podanie danych może skutkować brakiem możliwości prowadzenia dokumentacji związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, co w konsekwencji może prowadzić do nieudzielenia świadczenia zdrowotnego.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 6. Podanie danych uzyskanych na podstawie zgody jest dobrowolne, jednak ich podanie nie może skutkować brakiem realizacji celu, na który wyrażono zgodę.
 7. Dane mogą być udostępniane innym podmiotom lub organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie umów powierzenia, w szczególności:
  • Osobom upoważnionym przez pacjenta do uzyskiwania dokumentacji medycznej,
  • Narodowemu Funduszowi Zdrowia,
  • Innym podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dane te są niezbędne do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych
  • Do Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej za wyrażeniem zgody przez pacjenta
  • Dostawcom systemów informatycznych i usług IT
  • Podmiotom świadczącym usługi prawnicze
  • Innym podmiotom i organom upoważnionym na mocy art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 8. Dane z monitoringu mogą być udostępniane organom na podstawie przepisów prawa, w tym policji, jeżeli mogą stanowić dowód w postępowaniu
 9. Okres przez jaki będziemy przechowywać dane (dokumentację medyczną) wynika z art. 29 ust 1 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 10. Okres przechowywania danych przetwarzanych przy pomocy monitoringu wizyjnego wynosi maksymalnie 10 dni, chyba że nagrania stanowią dowód w postępowaniu lub powzięto wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu – w takim przypadku termin przechowywania danych olega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania
 11. Pacjent ma prawo do odstępu do treści swoich danych bądź danych małoletniego, ich sprostowania a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w sytuacjach przewidzianych przepisami RODO, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody – prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
 12. Pacjent ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych, gdy przetwarzanie na rusza przepisy RODO.